U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

College van Kerkrentmeesters

Beleid
Het College van Kerkrentmeesters is een college van ouderlingen met een speciale opdracht die in de kerkorde als volgt omschreven staat: -- het financiële beheer van de kerkelijke gemeente zijnde niet van diaconale aard --. Het college maakt deel uit van de kerkenraad. Het college is verantwoordelijk voor geldwerving via kerkcollectes, deurcollectes, acties en subsidies. De gelden worden aangewend voor de kosten van de wekelijkse erediensten, de kosten voor het pastoraat in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen en interieur. Daarvoor wordt door hen ieder jaar een begroting gemaakt, aan de hand van het rapport van de Monumentenwacht bekeken wat er aan onderhoud moet gebeuren. Naast het rapport van Monumentenwacht gebruiken we een Periodiek Instandhoudings Plan (PIP). Dit plan is een eis van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om voor subsidie in aanmerking te komen. Ook dient er door het college een meerjaren beleidsplan te worden gemaakt en ieder jaar aangepast te worden. Dit is zeker van belang wanneer er een nieuwe predikant moet worden beroepen.


Het College

Het college bestaat uit 4 ouderling-kerkrentmeesters die deel uit maken van de kerkenraad.
De bijdrageadministrateur en de ledenadministrateur ondersteunen het college. Een externe boekhouder geeft mede financiële ondersteuning.
Het college vergadert ca. zes keer per jaar waarbij in het najaar de begroting voor het komende jaar wordt opgesteld en in het voorjaar de rekening van het voorgaande jaar wordt vastgesteld.
De begroting en jaarrekening worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd en worden dan aan het Regionaal College Beheerszaken ter beoordeling aangeboden.
Inlichtingen bij: M.C. de Valk, tel. 642626


Bijdrageadministrateur

De bijdrageadministratie, de betalingen e.d. worden verzorgd door Rinus Boogert.
Voor vragen over bijdragen en/of betalingen kunt u bij hem terecht, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 641896.


Boekhouder

Boekhouder van onze kerkelijke gemeente is dhr. S. Beilsma uit Nieuwerkerk. Hij wordt in onze gemeente betrokken bij het opmaken van de rekening en begroting en verdere boekhoudkundige zaken.

Ledenadministratie
Via het landelijk registratiesysteem (LRP) worden veel mutaties doorgegeven aan de plaatselijke ledenadministrateur.
Uitzondering hierop is bij de geboorte van kinderen. Alleen wanneer bij een geboorte de predikant,wijkouderling of scriba in kennis wordt gesteld worden de kinderen opgenomen in het bestand van de kerk.

Voor persoonlijke vragen kunt u terecht bij de ledenadministrateur: Cor van der Linde, tel: 642457 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collecten
Onze gemeente behoort tot de landelijke Protestante Kerk in Nederland (PKN), waarbij een groot aantal zaken landelijke worden geregeld en waarvoor de plaatselijke gemeente een bijdrage leveren. Hiervoor worden een deel van de opbrengsten van de collecten aan de PKN afgedragen.
Ook onze plaatselijke gemeente is afhankelijk van de opbrengst van collectes en giften. Verder kan er bij onderhoud van het kerkgebouw een aanvraag worden gedaan voor subsidie waardoor een deel van de kosten kunnen worden gedekt.
Een uitgebreid financieel verslag kunt u zien op de rekening en/of begroting die ieder jaar op de gemeenteavond wordt gepresenteerd.

Hieronder willen we enkele collectes onder uw aandacht brengen:

 

Oogst- of Najaarscollecte
De week van dankdag is traditioneel ook de week van de ‘Oogstcollecte’ of ‘Dankdagcollecte’, een collecte waarbij de kerkrentmeesters een bijdrage vragen om het tekort op de begroting van het lopende jaar te verlagen. In deze periode ontvangt u een envelop met brief en aangehechte acceptgiro in de bus waarin u gevraagd wordt om een bijdrage aan de Oogst- of Dankdagcollecte.

Via de acceptgiro of via internetbankieren verzoeken de Kerkrentmeesters u om uw bijdrage over te maken.
De opbrengst van deze collecte wordt geheel besteed aan het werk in de Hervormde gemeente van Oosterland.

 

Eindejaarscollecte
Op 31 december staat er als vanouds de Eindejaarscollecte op het collecterooster van de Protestantse Kerk.
Binnen de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt deze Eindejaarsdag gecollecteerd voor het werk van de eigen plaatselijke gemeente.

 

Aktie Kerkbalans
De Hervormde gemeente te Oosterland doet in januari mee aan de landelijke “Aktie Kerkbalans”. Deze wordt ieder jaar gezamenlijk door een vijftal kerkgemeenschappen in Nederland gehouden.

Hiervoor ontvangt u een brief met antwoordkaart waarop u kunt aangeven wat het u waard is om de balans van de Hervormde gemeente Oosterland in evenwicht te houden en daardoor te kunnen blijven delen in Geloof, Hoop en Liefde.

De Aktie Kerkbalans wordt gehouden in januari. Door de vrijwilligers wordt een envelop bij u bezorgd met daarin een antwoordkaart en -envelop.
De week daarop wordt uw antwoordkaart opgehaald.

 

Solidariteitsfonds
Door de Protestantse Kerk in Nederland is een fonds ingesteld genaamd: “Solidariteitskas”.
Uit dit fonds worden kerkelijke activiteiten betaald die alleen door een gezamenlijke financiële inspanning van alle gemeenten gerealiseerd kunnen worden.
We denken o.a. aan:
• Dovenpastoraat: Dove kinderen en volwassenen hebben vaak weinig aan een gewone Kerkdienst. Om dove gemeenteleden in het hele land te bezoeken, en hen bij de kerkelijke gemeenschap te betrekken financiert de PKN drie dovenpastores.
• Kerkgebouwen: bv. voor de bouw van een kerkelijk centrum in een nieuwbouwwijk, als het door die eigen gemeente niet mogelijk is dit zelf te realiseren.
• Solidair met jongeren: adviseren en begeleiden jeugdwerkers ambtsdragers, vrijwilligers en beroepskrachten in het kerkelijk jeugdwerk over de leefwereld van jongeren.

Voor een bijdrage, deze bedraagt € 10,-- per belijdend lid, aan de Solidariteitskas komen vrijwilligers aan de deur in de maand mei.


Collectebonnen

In plaats van papier- of muntgeld kunt u ook collectebonnen gebruiken bij collecten, giften of vrijwillige bijdragen aan de kerk.
De kerken zijn door de belastingsdienst aangewezen als culturele ANBI. Daardoor zijn bij gebruik van collectebonnen uw bijdragen aftrekbaar voor de belasting.
Aan de bovenzijde van de collectebonnen zit een strook die geldt als bewijs van uw gift.

14Er zijn kaarten met 20 bonnen te koop in verschillende waarden:
Blauwe kaarten  20 x € 0,75
Oranje kaarten 20 x € 1,50
Gele kaarten 20 x € 2,50
De bonnen zijn verkrijgbaar bij: M.C. de Valk, of in de Voorkerk na de dienst bij een der diakenen of kerkrentmeesters.

U kunt de collectebonnen contant betalen of per bank via een speciaal IBANnummer: NL80 FVLB 0225 3886 50 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gemeente Oosterland o.v.v. collectebonnen.


Gemeentedag

Ieder jaar wordt er de 1e zaterdag in september een ‘Gemeentedag’ georganiseerd. Deelname staat open voor een ieder die zich verbonden voelt met de Hervormde gemeente Oosterland.

Er wordt dan een bezoek gebracht aan een interessant gebouw, plaats of bedrijf. Vele jaren hebben we per fiets verschillende locaties op ons eiland bezocht. Omdat we nu daarmee “rond zijn”, zullen we gaan uitwijken naar locaties buiten ons eiland en dat betekend dat we ons nu gaan verplaatsen met de auto.
Vooraf of tijdens dit bezoek wordt er koffie gedronken en na afloop is er een gezellig samenzijn met aperitief en een koud buffet, barbecue of iets dergelijks.

Het doel van de gemeentedag is om de saamhorigheid te vergroten en in een gezellige sfeer eens op een andere manier met elkaar om te gaan of te leren kennen. Dat geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor jongeren. Daarom willen we ook de jongere/jonge gemeenteleden erbij betrekken. 

 

Kerkbrief
Naast dit infoblad dat jaarlijks in september, voor de startzondag verschijnt, komt er om de twee weken een ‘Kerkbrief’ uit.
Hierin staat informatie over o.a. de kerkdiensten, crèche en kindernevendienst, de bloemen uit de kerk, zieken in de gemeente, verjaardagen van ouderen. Ook berichten van kerkenraad, diaconie en kerkrentmeesters vullen de Kerkbrief.

Ook is er ruimte voor gemeenteleden om kopij in te leveren over gebeurtenissen in de gemeente die hun bezighouden.
Onderstaand e-mailadres kunt u gebruiken om uw kopij naar toe te sturen of uw geschreven kopij afgeven op het redactieadres.
De Kerkbrief wordt u na de morgendienst aangereikt, in de avonddienst ligt hij in de hal van de kerk waar hij kan worden meegenomen.
Bent u niet altijd in de gelegenheid om de Kerkbrief uit de kerk mee te nemen, dan is het ook mogelijk om de Kerkbrief via e-mail te ontvangen.
Meld u aan d.m.v. een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en u komt op de verzendlijst.

 

Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Eén van die goede doelen kan de plaatselijke gemeente zijn.
U kunt de kerk een legaat nalaten of benoemen voor een deel van de erfenis. Neem hiervoor contact op met uw notaris.

Voor aftrek van periodieke schenkingen is een notariële akte niet meer
verplicht. Het is mogelijk om periodieke giften aan de kerk af te trekken van de belasting wanneer zij een looptijd hebben van minimaal vijf jaar. Hiervoor is het nodig de schenkingen vast te leggen in een schenkingsovereenkomst.
Neem hiervoor contact op met de voorzitter van de Kerkrentmeesters, dhr. M.C. de Valk.


het college van kerkrentmeesters