U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

College van Kerkrentmeesters

‘De kerkrentmeester als wachter over de goederen in de breedste zin van het woord’.

Telefoonnummer: 0111-642191 
RSIN/Fiscaal nummer: 8025.14.212
Website adres: www.hervormdoosterland.nl
E-mail: klik hier voor een e-mail formulier

Het Kerkrentmeesterlijk beleid maakt deel uit van het integrale beleidsplan.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de roerende en onroerende goederen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het gaat hierbij om opzicht in zijn totaliteit.

Deze taak geeft zorg om: de geldinzamelingen en administratie, waartoe begrotingen en boekhouding dienen te worden gerekend. Tevens de zorg voor de ledenadministratie, die is aangesloten bij LRP, de landelijke administratie van PKN.

Het college bestaat uit 4 leden en maakt deel uit van de kerkenraad. Zij worden ondersteund door een bijdrage- en een ledenadministrateur.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
Voor algemene zaken wordt, indien nodig, advies gevraagd aan het team van het Regionaal Diensten Centrum.
Verder maakt zij gebruik van de diensten van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen voor onderhoud en reparatie van het kerkgebouw. Door de ”Monumentenwacht” worden periodieke onderhoudscontroles verricht.

Van alle doen en laten, ook in financiële aangelegenheden, wordt regelmatig rekening en verantwoording afgelegd op de kerkenraadsvergaderingen en de gemeenteavonden.
De gemeenteavonden worden gehouden onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De agenda hiervan wordt vastgesteld door de kerkenraad. De voorzitter van het college van kerkrentmeesters, of zijn vervanger, treed hierbij op als voorzitter.

Doelstelling van het college van kerkrentmeesters om deze taak gestalte te geven is daarbij:

 • • De voortgang van de wekelijkse erediensten
 • • Gelegenheid geven voor het houden van rouw en huwelijksdiensten
 • • Praktische ondersteuning van het pastoraat
 • • Instandhouding van de predikantsplaats
 • • Aanstelling van koster en organist
 • • Schoonmaak, onderhoud en reparatie van het kerkgebouw en de inventaris
 • • Onderhoud en reparatie van de pastorie
 • • Het op peil houden van de reserves en de pot ”Groot onderhoud”

Het college tracht bovenstaande doelstellingen te realiseren door o.a. de volgende activiteiten:

 • • Collecten tijdens de erediensten
 • • Kerkbalans
 • • Oogstcollecte
 • • Paascollecte
 • • Oudejaarscollecte
 • • Aanvragen van subsidies
 • • Een van de kernactiviteiten is om de gemeenteleden te stimuleren de gemeente ruimhartig te begunstigen. Dit geldt voor zowel de collecten  in de erediensten, als de actie ‘Kerkbalans’ en de ‘Oogstcollecte’

• Het communiceren met de gemeenteleden d.m.v. een jaarlijks infoboekje ‘Vanaf het Torenplein’ en een twee wekelijkse ‘Kerkbrief’

Bij al deze activiteiten kan veelvuldig en dankbaar gebruik gemaakt worden van vrijwilligers.
Hierdoor blijven de personeelslasten beperkt van omvang.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Baten en Lasten Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Oosterland.

begroting

rekening

2017

2017

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

            19.250,-

           18.817,-

Bijdragen gemeenteleden

            54.750,-

           60.671,-

Onttrekking voorzieningen

                      0,-

                     0,-

Subsidies en overige bijdragen derden 

              1.000,-

             6.026,-

     

Totaal baten

            75.000,-

€            85.514,-

Lasten

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

            16.000,-

           16.611,-

Bestedingen pastoraat (predikant)

            54.405,-

           52.475,-

Bestedingen diensten, catechese en gemeente­werk

              2.550,-

             1.378,-

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

              5.150,-

             4.953,-

Salarissen (organisten)

              3.300,-

             2.880,-

Lasten beheer, bankkosten en administratie

              3.000,-

             2.858,-

Overige lasten

                 200,-

             3.132,-

Toevoeging voorzieningen

            12.500,-

           12.500,-

     

Totaal lasten

            97.105,-

           96.789,-

     

Resultaat (baten - lasten)

          -22.105,-

         - 11.272,-

Versie april 2018

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.