U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

College van Diakenen

‘De diaconie is onlosmakelijk verbonden met de dienst aan den minsten in de samenleving’.

Telefoonnummer: 0111-643186
RSIN/Fiscaal nummer: 0040.87.896
Website adres: www.hervormdoosterland.nl
E-mail: klik hier voor het contactformulier

Het diaconale beleid maakt deel uit van het integrale beleidsplan.
Het accent van het diaconale beleid ligt op terrein van hulp bieden aan gemeenteleden, de samen-leving in de regio, op landelijk niveau en wereldwijd betreffende zowel materieel als immaterieel.

Daartoe heeft de diaconie als Bijbelse opdracht: naastenliefde, barmhartigheid en gerechtig¬heid te bedrijven over het rond der aarde en om te helpen, met al onze ten dienste staande middelen onder Gods onmisbare zegen.

Het college bestaat uit 4 diakenen . Het college vergadert zes keer per jaar.

De financiën worden verzorgd door de boekhouder die ook aanwezig is bij het opstellen van de begroting en het vaststellen van de rekening. Deze worden behandeld op de kerkenraads-vergaderingen en de gemeenteavonden.
Bezittingen:
De diaconie is in het bezit van het monumentale pand 't Gasthuis met een perceelgrootte, inclu-sief tuinen en paden, van 2.82 ha. Dit pand bestaat uit 6 woningen en is gelegen aan de St. Joost-dijk. Deze worden verhuurd waarbij aan gemeenteleden prioriteit wordt verleend. Ook is de ver-gaderruimte "De Voorkerk", gelegen aan het Torenplein, in eigendom van de diaconie.
Verder is zij in het bezit van ca. 24 ha. landbouwgrond die verpacht wordt aan diverse gemeen-teleden.

Taken:
De diaconie acht het volgende tot haar taken te behoren:
• De Dienst aan de tafel des Heren met daarbij de mogelijkheid Avondmaal aan huis als er kerk-telefoon aanwezig is.
• Het beheer over bovengenoemde bezittingen, over de kerktelefoonaansluitingen en het be-zorgen van de liturgie bij de gemeenteleden met een aansluiting.
• Het bezoeken van leden met een kerktelefoonaansluiting, het verzorgen van fruitbakjes of an-dere attentie voor zieken en bejaarden. Met de Kerst wordt een attentie verzorgd voor ge-meenteleden van 80 jaar en ouder en bij alleenstaanden.
• Daadwerkelijke hulp verlenen bij nood in de eigen gemeente.
• Het mede collecteren in de kerkdiensten en het mede tellen van collecteopbrengsten.

Om deze taken uit te kunnen voeren is er een taakverdeling gemaakt binnen het college en wordt de hulp van gemeenteleden gevraagd.
Om de gemeenteleden te informeren betreffende bepaalde collecten wordt er foldermateri¬aal uitgedeeld.

Activiteiten:
Om de gestelde taken te kunnen uitvoeren neemt de diaconie deel aan de volgende activitei¬ten:
• Het financieel steunen van projecten van zowel het binnenlandse als het werelddiaco¬naat.
• De collecteopbrengsten van de Avondmaalsdiensten bestemmen voor Zeeuwse projecten en voor "De Hoop" in Dordrecht.
• Directe actie ondernemen bij natuurrampen e.d. door het bestemmen van een diaconale col-lecte hiervoor of door het opzetten van een kleding en/of voedselactie.
• Deelname aan de vergaderingen van het SOW Diaconaal Werkverband Schouwen - Duive¬land die 2 keer per jaar plaatsvinden. Verder deelname aan de vergaderingen van het IKS.

Omdat het geven van daadwerkelijke hulp moeilijk is en de nood ver van ons vandaan, pro¬beert de diaconie de gaven die gegeven zijn naar eer en geweten te verdelen. Zij volgt hierbij als regel de adviezen die hiervoor worden verstrekt door de GDR.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voor-gaande jaren.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ont-vangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten Diaconie Hervormde gemeente Oosterland.

       

begroting

rekening

2017

2017

baten

Opbrengsten uit bezittingen

           16.675,-

           19.807,-

Bijdragen gemeenteleden

             1.300,-

             2.239,-

Doorzendcollecten

                     0,-

             9.485,-

Onttrekking voorzieningen 

                     0,-

                459,-

     

Totaal baten

           17.975,-

           31.990,-

lasten

Lasten diaconale eigendommen en inventa­rissen

             5.100,-

             5.613,-

Onkosten kerkdiensten en pastoraat

             3.050,-

             3.080,-

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

             4.250,-

             3.497,-

Lasten beheer, bankkosten en administratie

             1.125,-

                836,-

Doorzendcollecten

                     0,-

           10.153,-

Toevoeging aan voorzieningen

                     0,-

                444,-

Totaal lasten

           13.525,-

          23.623,-

     

Resultaat (baten - lasten)

             4.450,-

           8.367,-

Versie april 2018